Европейска програма
Monday, 20 March 2023
Европейска програма
Изпълнение на проект № BGLD-1.007-0005 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване на нови работни места”
по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

Процедура

BGLD-1.007 Малка грантова схема "Създаване на работни места"

Номер от ИСУН

BGLD-1.007-0005-C01

Наименование на проекта

Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване на нови работни места

Бенефициент

836143741 "Климатех" АД

Източник на финансиране

ФМ на ЕИП ==> Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Дата на сключване на договора/заповедта

28.02.2023

Дата на стартиране

28.02.2023

Дата на приключване

30.04.2024

Обща стойност:

315 225.00 лв.

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП

В изпълнение (от дата на стартиране)

 

 

Kратко описание на проекта

Настоящият проект, като част от Малката грантова схема „Създаване на работни места” и попадайки в обхвата на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, предвижда дейности за стимулиране на заетост и повишаване на конкурентно способността на местния бизнес в Община Димитровград.

В рамките на проекта ще бъдат разкрити  нови работни места за оператори на заваръчно оборудване в завода на „Климатех” АД, намиращ се на територията на гр. Димитровград. Новонаетите работници ще бъдат избрани, със съдействието на местното Бюрото по труда, от групата на безработни и неактивни хора и/или на млади специалисти без опит и без значение от етническата им принадлежност и вероизповедание. Те ще имат възможност да развият своите умения, да натрупат знания и опит, получавайки нова квалификация.