Открита процедура
Monday, 03 April 2023
Открита процедура

Съгласно Постановление № 118/2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проект № BGLD-1.007-0005 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на

местна заетост и създаване на нови работни места”

 

Ръководството на „Климатех“ АД реши:

 1. Да се открие процедура с публична обява за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за орбитално и лазерно заваряване”, в рамките на Договор № ДО3-35/28.02.2023 за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0005 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на

местна заетост и създаване на нови работни места”, реализиран с финансовата подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

 1. Одобрява обява, отговаряща на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. и съдържаща следните документи:
  • Техническа спецификация;
  • Изисквания към офертите;
  • Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение;
  • Методика за оценка;
  • Проект на договор
  • Декларация за посочване на ЕИК
  • Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/2014 г.

Бенефициент:

                        „Климатех“ АД        Линк за документи : https://dox.abv.bg/download?id=c0a5a9ac78# -> линк за сваляне